Servicii Specializate ISCIR-RSVTI

Conform Legii nr. 64/ 2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil si a Ord. 147/2006, societatile au obligatia sa angajeze sau sa contracteze servicii prestate de un responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor – RSVTI, autorizat de ISCIR-RSVTI (Inspectoratul de Stat pentru Controlul cazanelor, recipientelor sub presiune si Instalatiilor de Ridicat).

Serviciile RSVTI oferite includ in principal urmatoarele activitati:

 • Identificarea şi înregistrarea echipamentelor/ instalaţiilor din domeniul ISCIR-RSVTI, precum şi transmiterea acestor date spre înregistrare la inspecţia teritorială ISCIR-RSVTI de care aparţin;
 • Verificarea existenţei documentelor insotitoare ale echipamentelor din domeniul ISCIR-RSVTI, conform actelor normative aplicabile;
 • Informarea în scris a inspecţiei teritoriale ISCIR-RSVTI despre datele de identificare ale noului deţinător de echipamente/instalaţii, în cazul unui transfer de proprietate sau de folosinţă asupra acestor bunuri;
 • Intocmirea dosarului cu documentatia tehnica aferenta echipamentelor /instalatiilor din domeniul ISCIR-RSVTI si inregistrarea acestuia la ISCIR-RSVTI teritorial in vederea obtinerii autorizatiei de functionare a echipamentelor/instalatiilor si a cartii tehnice de exploatare;
 • Verificarea exploatarii corecte şi legale a echipamentelor/ instalaţiilor din domeniul ISCIR-RSVTI pe care le au în evidenţă;
 • Verificarea existenţei instrucţiunilor de folosire pentru fiecare echipament / instalaţie din domeniul ISCIR-RSVTI;
 • Anunţarea telefonic şi/ sau în scris, în maximum 8 ore de la data luării la cunoştinţă, a inspecţiei teritoriale ISCIR-RSVTI de care aparţin, despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalaţiile pe care le au în evidenţă;
 • Anunţarea conducerii deţinătorului/ utilizatorului (inclusiv în scris) despre necesitatea opririi unor instalaţii sau echipamente ISCIR-RSVTI din cauza defecţiunilor apărute ori ca urmare a necesităţii efectuării unor lucrări de întreţinere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparaţii capitale;
 • Anunţarea conducerii deţinătorului/ utilizatorului (inclusiv în scris) despre nerespectarea regimului de folosire a echipamentelor sau instalaţiilor ISCIR-RSVTI de către personalul de exploatare;
 • Inregistrarea evidentei echipamentelor/ instalatiilor intr-un registru, cu urmarirea efectuarii verificarilor tehnice oficiale, conform prescriptiilor tenhice ISCIR-RSVTI;
 • Urmărirea şi informarea personalului specializat din partea beneficiarului privind pregatirea instalatiilor/echipamentelor pentru verificări tehnice oficiale şi participarea activă la efectuarea acestora;
 • Urmărirea realizării în termen a dispoziţiilor date prin procese-verbale de verificare tehnică, examinarea în mod regulat a registrului de evidenţă a funcţionării echipamentelor/instalaţiilor şi luarea măsurilor pentru remedierea imediată a defectelor semnalate;
 • Urmarirea intretinerii si reparatiilor echipamentelor instalatiilor din domeniul ISCIR-RSVTI din evidenta, efectuate in conform cu prescriptiile ISCIR-RSVTI de catre persoane juridice autorizate de ISCIR-RSVTI , cu mentionarea acestor verificari in registrele de supraveghere;
 • Interzicerea manevrării instalaţiilor/ echipamentelor de către persoane neautorizate, atunci când au cunoştinţă de acest lucru;
 • Urmarirea realizarii in termen a dispozitiilor date prin procesele – verbale de verificare tehnica intocmite de ISCIR-RSVTI;
 • Verificarea valabilitatii autorizatiilor pentru operatorii instalatiilor din domeniul ISCIR-RSVTI (stivuitoristi, operatori, etc.) evidenta autorizatiilor;
 • Intocmirea graficelor de verificari anuale echipamente, in conformitate cu scadentele din procesele–verbale pentru Autorizarea functionarii (AF) date de ISCIR-RSVTI.

Pretul lunar al asistentei este in functie de tipul si numarul echipamentelor/instalatiilor care intra sub incidenta ISCIR-RSVTI